کلیدواژه‌ها = زنان روستایی
بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام)

دوره 15، شماره 4، دی 1397، صفحه 149-175

معصومه سعیدی؛ حامد چهارسوقی امین؛ هادی مومنی هلالی؛ علیرضا نوروزی؛ مرجان واحدی


فراتحلیل کیّفی مقالات پژوهشی حوزۀ توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایران

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 33-54

مهدی کرمانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ زهرا برادران کاشانی


ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 159-188

ابوذر پایدار؛ علی حاجی نژاد؛ آیدا الله الدین وندی


تحلیل عاملی متغیرهای پیش‌برنده و بازدارنده توسعة کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 63-88

داود جمینی؛ احمد تقدیسی؛ خالد علیپور؛ شلیر فیضی


تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 7-42

رضا موحدی؛ احمد یعقوبی فرانی


بررسی تاثیر ویژگی های فردی و خانوادگی زنان روستایی بر انگیزه مشارکت آن ها در فعالیت های کشاورزی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 149-167

مهدیه السادات میرترابی؛ یوسف حجازی؛ محمود حسینی


سنجش پایداری اجتماعی زنان روستایی شهرستان سنقر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 55-76

مریم سالمی؛ محمدرضا همزه ای؛ علی اصغر میرک زاده


بررسی محتوای مناسب سامانه ترویج برای زنان روستایی استان خوزستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 31-55

پگاه میرسادات؛ احمد رضوان فر؛ حسین شعبان علی فمی؛ غلام رضا پزشکی راد