کلیدواژه‌ها = اشتغال
رابطه رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده با رضایت از زندگی در زنان متأهل

دوره 19، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 129-169

فرزانه میکائیلی منیع؛ مهدی شیرزاده؛ شلر آب خیز


توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تأکید بر مؤلفه اشتغال

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 7-36

نسرین اکبری ترکمانی؛ وحید قاسمی؛ احسان آقا بابایی


تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 7-42

فروغ الصباح شجاع نوری؛ فاطمه خادمی؛ سمانه سادات سدیدپور


بررسی توزیع فضایی فعالیت ‌های پایه ‌ای اشتغال زنان در بخش ‌های اقتصادی کشور

دوره 9، شماره 3، دی 1390، صفحه 167-192

حمید برقی؛ یوسف قنبری؛ احمد حجاریان؛ منیره محمدی


احساس ناسازگاری میان نقش های اجتماعی و خانوادگی در زنان

دوره 4، شماره 2، تیر 1385، صفحه 47-70

خدیجه سفیری؛ زهرا زارع


وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت مطالعه موردی ایران

دوره 3، شماره 7، فروردین 1384، صفحه 77-103

احمد جعفرنژاد؛ محمدرحیم اسفیدانی