کلیدواژه‌ها = زنان
زنان و اعتماد: مطالعه اعتماد اجتماعی زنان تهران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 97-118

افسانه کمالی؛ لاله اسکندری


عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان

دوره 8، شماره 4، دی 1389، صفحه 75-101

محسن نوغانی؛ محمدمظلوم خراسانی؛ سمیه ورشوی


اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه زنان دچار ناتوانی جسمی حرکتی

دوره 7، شماره 3، دی 1388، صفحه 71-98

اعظم مرادی؛ شعله امیری؛ مختار ملک پور؛ حسین مولوی؛ ابوالقاسم نوری


پویایی خانواده و سلامت زنان: پژوهش کیفی

دوره 7، شماره 2، مهر 1388، صفحه 45-57

سرور پرویزی؛ نعیمه سیدفاطمی؛ کیان دخت کیانی


فمینیسم در فیلم های رخشان بنی اعتماد

دوره 7، شماره 2، مهر 1388، صفحه 59-76

نادیا معقولی؛ علی اکبر فرهنگی


رابطه ساده و چندگانه آزار عاطفی و اختلال های روانی در زنان شهر اصفهان

دوره 7، شماره 2، مهر 1388، صفحه 77-95

نسترن براهیمی؛ سید احمد احمدی؛ محمدرضا عابدی


بررسی رابطه هوش عاطفی و سلامت عمومی در مدیران زن شهر اصفهان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 55-68

فاطمه بهرامی؛ مهناز جوکار؛ زرگار قادرپور


بررسی اثربخشی مدیریت تعارض کار خانواده بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار زنان شاغل

دوره 7، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 133-152

مرضیه ملکیها؛ ایران باغبان؛ مریم فاتحی زاده


دین داری و نگرش مدرن در میان زنان طلبه و دانشجو

دوره 6، شماره 3، دی 1387، صفحه 7-29

مجید موحد؛ حلیمه عنایت؛ میثم کایدان بدیع


نقش اعتبارات خرد در توان مندسازی زنان: مطالعه موردی روستای پشت رود بم

دوره 6، شماره 3، دی 1387، صفحه 105-132

مریم رحمانی؛ سیامک زند رضوی؛ علی ربانی؛ مهدی ادیبی


وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت مطالعه موردی ایران

دوره 3، شماره 7، فروردین 1384، صفحه 77-103

احمد جعفرنژاد؛ محمدرحیم اسفیدانی


جنبش زنان ایران؛ از ایستایی تا پویایی

دوره 3، شماره 7، فروردین 1384، صفحه 105-128

مجتبی عطارزاده؛ نسرین مصفا


بررسی و مقایسه پایگاه های هویت در میان دختران و پسران دانشجو

دوره 2، شماره 5، مهر 1383، صفحه 87-110

حسین اسکندری؛ زهرا شکرایی


آموزش و جنسیت در ایران

دوره 1، شماره 2، تیر 1382، صفحه 70-100

ام البنین چابکی