کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان در خانه‌های کارآفرینی شهرداری تهران

دوره 18، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 33-68

محمد جواد ارشادی؛ نسا رضایی؛ رضا باقری حسین آبادی


3. تحلیل عاملی متغیرهای پیش‌برنده و بازدارنده توسعة کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 63-88

داود جمینی؛ احمد تقدیسی؛ خالد علیپور؛ شلیر فیضی


4. تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 7-42

رضا موحدی؛ احمد یعقوبی فرانی


5. ارزیابی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دختر مراکز علمی- کاربردی استان گلستان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 163-179

ابراهیم عباسی؛ مجتبی بالو؛ منیره کلاسنگیانی