نویسنده = منصور سودانی
بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس، افسردگی، و احساس تنهایی زنان مطلقه افسرده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 129-145

فرحناز بهرامی؛ منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر کاهش نشانگان جسمانی و اضطراب دانش جویان

دوره 7، شماره 3، دی 1388، صفحه 139-163

زهرا شیربیم؛ منصور سودانی؛ عبدالله شفیع آبادی


بررسی اثر بخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب آزمون و کارکرد تحصیلی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 123-139

کبری کاظمیان مقدم؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ منصور سودانی