نویسنده = عبدالحسین امامی سیگارودی
تعداد مقالات: 1
1. تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 123-152

معصومه حسابی؛ شاهرخ مقصودی؛ عبدالحسین امامی سیگارودی؛ احسان کاظم نژاد لیلی؛ آرزو منفرد مژدهی