نویسنده = محمدباقر کجباف
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری (شهر اصفهان: یک پژوهش مورد – منفرد)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 139-162

زینب کاظمی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ محمدباقر کجباف؛ احمد عابدی؛ سمیه آقا محمدی؛ سعید صادقی


3. بررسی رابطه نگرش های صمیمانه با سلامت روانی در زنان ناتوان جسمی اصفهان

دوره 5، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 95-108

اعظم مرادی؛ محمدباقر کجباف؛ امیر قمرانی


4. بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران

دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 124-148

محمدباقر کجباف؛ اصغر آقایی؛ رویا کاویانی