نویسنده = محمدباقر کجباف
اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری (شهر اصفهان: یک پژوهش مورد – منفرد)

دوره 10، شماره 3، مهر 1391، صفحه 139-162

زینب کاظمی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ محمدباقر کجباف؛ احمد عابدی؛ سمیه آقا محمدی؛ سعید صادقی


بررسی رابطه نگرش های صمیمانه با سلامت روانی در زنان ناتوان جسمی اصفهان

دوره 5، شماره 3، دی 1386، صفحه 95-108

اعظم مرادی؛ محمدباقر کجباف؛ امیر قمرانی


بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران

دوره 2، شماره 4، فروردین 1383، صفحه 124-148

محمدباقر کجباف؛ اصغر آقایی؛ رویا کاویانی