مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان (JWSPS) - فرایند پذیرش مقالات