مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان (JWSPS) - واژه نامه اختصاصی