دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 50، بهار 1396، صفحه 1-9 
3. عوامل تاثیر گذار بر اشتغال زنان روستایی کشور در بخش صنعت

صفحه 73-94

محمد سلمانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ بهرام هاجری؛ ذبیح الله ترابی


6. ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی

صفحه 159-188

ابوذر پایدار؛ علی حاجی نژاد؛ آیدا الله الدین وندی