دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1389 
2. بررسی محتوای مناسب سامانه ترویج برای زنان روستایی استان خوزستان

صفحه 31-55

پگاه میرسادات؛ احمد رضوان فر؛ حسین شعبان علی فمی؛ غلام رضا پزشکی راد