دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1385 
1. بررسی میزان خشونت تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد

صفحه 5-28

داریوش جلالی؛ اصغر آقایی؛ جهانبخش رهبریان


5. شناخت و تحلیل سازه های موفقیت شرکت های تعاونی زنان در ایران

صفحه 89-109

حسین شعبانعلی فمی؛ شهلا چوبچیان؛ معصومه رحیم زاده؛ فاطمه رسولی