دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، پاییز 1383 
2. علل ترس از موفقیت در زنان شاغل

صفحه 40-63

محمدحسین متقی؛ نعمت الله موسی پور؛ شهناز ارجمند کرمانی