دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی فرایندهای تفسیری و معنایی مبتنی بر جنسیت در انتخاب کنش اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1394

سعیده عباس زاده؛ زهره خسروی